Skip to Main Content

California Language Assistance

English

You may be entitled to the rights and services below. These rights apply only under California law. However, these rights do not apply to all California residents. These rights do not apply to all languages.

IMPORTANT: You can get an interpreter at no cost to talk to your doctor or health insurance company. To get an interpreter or to ask about written information in (your language), first call your insurance company’s phone number at 1-800-657-8205.

Someone who speaks (your language) can help you. If you need more help, call the Department of Insurance Hotline at 1-800-927-4357.

Español

Usted puede tener derecho a los derechos y servicios que se indican a continuación. Estos derechos se aplican sólo bajo la ley de California. No obstante, estos derechos no se aplican a todos los residentes de California. Estos derechos no se aplican a todos los idiomas.

IMPORTANTE: Puede obtener la ayuda de un intérprete sin costo alguno para hablar con su médico o compañía de seguros de salud. Para obtener la ayuda de un intérprete o preguntar sobre información escrita en español, primero llame al número de teléfono de su compañía de seguros de salud al 1-800-657-8205.

Alguien que habla español puede ayudarle. Si necesita ayuda adicional, llame a la Línea Directa del Departamento de Seguros al 1-800-927-4357.

(Spanish)

中文

您可能有權擁有下列權利並取得下列服務。這些權利僅按加州法律規定而適用。然而這些 權利並不適用於所有加州居民。這些權利並不適用於所有語言。

重要資訊:您可以免費取得口譯員服務,與您的醫師或醫療保險公司聯絡。欲取得 口譯員服務,或索取以您的語言撰寫的書面資料,請先致電您的保險公司, 電話為 1-800-657-8205

與您說同樣語言的服務人員會協助您。若您需要額外協助,請致電 1-800-927-4357 與加州保險局聯絡。

(Chinese)

Հայերեն

Հնարավոր է, որ դուք իրավասու լինեք ներքևի ծառայություններին: Այս իրավունքները կիրառելի են միայն Կալիֆորնիայի օրենքների ներքո: Բայց և այնպես, այս օրենքները կիրառելի չեն Կալիֆորնիայի բոլոր բնակիչների համար: Այս օրենքները չեն տարածվում բոլոր լեզուների վրա:

ԿԱՐԵՎՈՐ՝ Կարող եք անվճար թարգման ձեռք բերել ձեր բժշկի կամ առողջական ապահովագրության ընկերության հետ խոսելու համար: Թարգման ձեռք բերելու կամ հայերենով գրավոր տեղեկություն խնդրելու համար, նախ զանգահարեք ձեր ապահովագրական ընկերության հեռախոսահամարին՝ 1-800-657-8205

Հայերեն խոսող մի անձ կարող է օգնել ձեզ: Եթե ձեզ լրացուցիչ օգնություն է հարկավոր, զանգահարեք Ապահովագրության Բաժանմունքի Հրատապ Գծին 1-800-927-4357 համարով:

(Armenian)

Hmoob

Tej zaum koj yuav muaj cov cai thiab yuav tau cov kev pab nram qab no. Cov cai no tsuas siv rau California txoj cai xwb. Tiam sis, cov cai no tsis yog siv rau tag nrho cov neeg nyob hauv California. Cov cai no tsis siv rau tag nrho txhua hom lus.

LUS TSEEM CEEB: Yuav muaj ib tug neeg los txhais lus uas koj yuav tsis tau them nqi li los nrog koj tus kws kho mob los sis lub tuam txhab them nqi kho mob tham. Yog xav tau ib tug neeg txhais lus los sis xav nug txog cov lus qhia uas sau rau hauv ntawv ua lus Hmoob, hu rau koj lub tuam txhab tus xov tooj ntawm 1-800-657-8205

Yuav muaj ib tug neeg uas hais lus Hmoob los pab koj. Yog hais tias koj xav tau kev pab, hu rau Lub Caj Meem Fai Muab Kev Tuav Pov Hwm Tus Xov Tooj Muab Kev Pab ntawm 1-800-927-4357.

(Hmong)

한국어

귀하는 아래와 같은 권리 및 서비스를 누리실 수 있습니다. 다음의 권리들은 오직 캘리포니아 법에 의해서만 주어집니다. 그러나 모든 캘리포니아 거주자들이 다음의 권리들을 가지는 것은 아닙니다. 또한 다음의 권리가 모든 언어에 적용되는 것은 아닙니다.

중요 사항: 귀하가 의사나 의료보험회사와 대화시 무료 통역 서비스를 받으실 수 있습니다. 통역사 서비스 혹은 한국어로 번역된 서면 정보를 원하시는 분은 본인 보험회사의 다음 안내번호로 문의하십시오. 1-800-657-8205

귀하가 원하는 언어로 도움을 받으실 수 있습니다. 도움이 더 필요하신 분은 보험 담당국 핫라인 1-800-927-4357번으로 전화하십시오.

(Korean)

Русский

Возможно, вы можете претендовать на следующие права и услуги. Данные права применяются только в соответствии с законодательством штата Калифорния. Однако эти права применимы не ко всем жителям Калифорнии и не ко всем языкам.

ВАЖНО: Вы можете бесплатно воспользоваться услугами переводчика, чтобы поговорить с врачом или компанией, предоставляющей вам медицинскую страховку. Чтобы
воспользоваться услугами переводчика или получить письменную информацию на русском языке, сначала позвоните в вашу страховую компанию по тел.: 1-800-657-8205

Вам может помочь сотрудник, говорящий на русском языке. Если вам нужна дополнительная помощь, позвоните в Департамент страхования (Department of Insurance) по телефону горячей линии: 1-800-927-4357.

(Russian)

Tagalog

Maaaring karapat-dapat ka sa mga karapatan at mga serbisyo sa ibabâ. Ang mga karapatang ito ay umaaplay lamang sa ilalim ng batas ng California. Gayunman, ang mga karapatang ito ay hindi umaaplay sa lahat ng mga naninirahan sa California. Ang mga karapatang ito ay hindi umaaplay sa lahat ng mga wika.

MAHALAGA: Maaari kang kumuha ng interpreter (tagasalin) nang libre upang makausap ang iyong doktor o kompanya ng health insurance. Upang makakuha ng isang interpreter o magtanong tungkol sa nakasulat na impormasyon sa Tagalog, tawagan muna ang telepono ng iyong insurance sa 1-800-657-8205

May makakatulong sa iyo na nagsasalita ng Tagalog. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong, tawagan ang Department of Insurance Hotline sa 1-800-927-4357.

(Tagalog)

UHONELGLLAR1

Navigate Back to Top